Безплатна доставка за поръчки над 39 лв.!

ПРЕДМЕТ
Чл. 1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Пен Шоп Груп ЕООД, ЕИК 204115607, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. Др.ул. „Стоян Чомаков“ 4А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Zippo.bg, наричано по-долу „Zippo.бг".

II.ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Име на доставчика: "Пен Шоп Груп ЕООД"
Седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. Др.Стоян Чомаков ул4А, офис 17
Адрес за упражняване на дейността и адрес за подаване на жалби от потребители: София 1750, ж.к.Младост 1, ул. „Д-р.“ 4А.ул. Стоян Чомаков, офис 24
Данни за кореспонденция: sales@Zippo.bg, тел. +359879151919
Вписване в публични регистри: ЕИК 204115607
Ръководители:
(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф.Цветан Лазаров“ бр.2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Електронна поща: kzld@government.бг, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: София 1000, ул. Врабча, ПК 1000.Не.1, ет. 3, 4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 или *2211 за мобилни оператори (цени според вашия тарифен план) Е.поща: info@kzp.bg
Уебсайт: www.kzp.bg

(3) Орган за алтернативно разрешаване на спорове (АРС)
Главна помирителна комисия към КЗП със седалище гр. София
Адрес: София, пл. Славейков 4 A
Email: adr .sofia@kzp.bg
Уебсайт: http://www.kzp.bg
Телефон +35929330517
Факс +35929884218

III.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3Zippo.bg е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес Zippo.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика в платформата, включително следното:

Да се ​​регистрират и създадат профил за преглед на електронната страница на Доставчика. магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
Да сключва договори с Доставчика за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на Zippo.bg платформа;
Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Zippo.bg електронни платежни средства.
За да получавате информация за нови стоки, предлагани от Доставчика на Zippo.bg платформа;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика на Zippo.bg през интерфейса на Zippo.bg страница, достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Zippo.bg платформа в Интернет;
Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, съгласно Закона за защита на потребителите.
Чл. 4Доставчикът на Zippo.bg организира доставката на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, критериите и условията, възприети в практиката, потребителското или търговското право.

Чл. 5(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките с Доставчика на Zippo.bg платформа, на адрес Zippo.bg Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът на Zippo.bg platform се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на посочените от него чрез интерфейса на платформата стоки.Потребителите имат право да коригират грешки при въвеждане на информация не по-късно от изпращане на изявлението за сключване на договора с Доставчика на Zippo.бг платформаДоставката до посочен от Вас адрес или офис на куриерска фирма, в рамките на Република България, се извършва в рамките на 1 до 3 работни дни.Всички условия и цени за доставка на избраните от Вас продукти са публикувани в секция "Доставки" на онлайн магазина.Доставки не се извършват в неделя и на официални празници, освен ако не е обявен извънреден график на куриерската фирма.Ако при получаване на поръчката Ви е със счупена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или такава липсва, рекламацията и застраховката ще бъдат уважени само в присъствието на куриер.Всички поръчки, изпратени от нас, се изпращат със застраховка.Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера.Съставя се протокол, в който се описва констатираното състояние на пратката и нейната опаковка.Когато куриерът вече е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени.Ако приемете пратката на свой риск и не предявите претенциите си към куриера, рекламацията се счита за невалидна.

(3) Потребителите плащат на Доставчика на Zippo.bg платформа възнаграждение за доставената стока съгласно условията, определени в Zippo.bg платформа и настоящите общи условия.Наградата е равна на цената, обявена на Zippo.бг платформа

Чл. 6.(1) Потребителят и Доставчикът на Zippo.bg platform се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че извършените от Ползвателите на сайта електронни изявления са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 7.(1) За да използвате Zippo.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в уебсайта на Доставчика в Zippo.bg платформа, съобразно посочената в нея процедура.Потребителите имат възможност да правят поръчки за доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава направената от Ползвателя поръчка по имейл.Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При регистрация или извършване на поръчка Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни.Потребителят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката му, в случай на промяна.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8.(1) Потребителите използват главно интерфейса на страницата на Доставчика на Zippo.bg платформа за сключване на договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от доставчиците на Zippo.бг платформа

(2) В случаите на поръчка на стоки без регистрация от страна на Потребителя, последният приема настоящите общи условия в момента на доставката.Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоката.

Чл. 9Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките на Zippo.bg платформа по следната процедура:

(1) Влезте в системата за поръчки на Zippo.bg platform

(2) Избор на една или повече от стоките, предлагани от Доставчика на Zippo.bg платформа и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за идентифициране на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за доставка;

(5) Избор на начин и момент на плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 10(1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на заявените от Ползвателите стоки, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на заявените с отделните договори за продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба.Упражняването на права по отношение на доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на останалите стоки.В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определени стоки не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е длъжен да посочи точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 12.Потребителят може да заплати цената по отделните договори за покупко-продажба наведнъж при подаване на поръчката на стоките или при доставката им.

VII.СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13.Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат само спрямо Ползватели, които съгласно данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Zippo.bg, може да се заключи, че те са Ползватели по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

Чл. 14.(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика на Zippo.bg са определени в профила на всеки продукт на Zippo.bg platform

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика на Zippo.bg платформа в профила на всеки продукт на Zippo.bg platform

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика на Zippo.bg платформа и се предоставя като информация на Ползвателите при избор на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора са определени в настоящите общи условия и информацията, предоставена на потребителя чрез механизмите на Zippo.bg platform

(5) Информацията, предоставена на Потребителите в тази статия е актуална към момента на визуализирането й на Zippo.bg платформа преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата информация, изисквана от Закона за защита на потребителите, може да бъде предоставена чрез Zippo.bg платформа интерфейс или e-mail.

Чл. 15.(1) Потребителят се съгласява, че доставчиците на Zippo.bg платформата имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да плати на Доставчика на Zippo.bg платформа цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или плащане по разплащателна сметка на Доставчика.

Чл. 16.(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора. , наличен на уебсайта на Доставчика на Zippo.bg платформа на адрес Упражнявай правата си! и в Приложение №1 към настоящите общи условия.Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражнявайте правата си! и в Приложение №2 към настоящите общи условия.

(2) Правото на отказ по ал.1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или според неговите индивидуални изисквания.
Продукти с добавена услуга лазерно гравиране, не подлежат на връщане в 14-дневен срок, съгласно чл.57, ал. 3от ЛПС.
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са били разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради хигиенни или здравословни причини съображения за защита;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството си са били смесени с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
за доставка на запечатани аудио или видео записи или запечатан компютър софтуер, който е бил разпечатан след доставката, включително кодове за активиране на софтуерни лицензи, софтуерни функции или виртуални средства за плащане.
за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на абонаментни договори за доставка на такива публикации;
(3) Когато доставчикът на Zippo.bg не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.Потребителят има право да направи изявлението за отказ съгласно този член директно на Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договор, достъпен на уебсайта на Доставчика на Zippo.bg платформа в Приложение №.1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без недължимост. забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.Доставчикът възстановява сумите, получени чрез същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя.В случай, че плащането е извършено с банкова карта, възстановяването на суми става само чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 1 до 7 работни дни(5) При упражняване на правото на отказ се заплащат разходите за връщане на доставената стока се приспадат от възстановените суми по ал.4, освен в случаите, когато потребителят организира връщането на стоката сам и за своя сметка.Доставчикът няма задължение да възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин за доставка на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки в платформата и да гарантира запазването на тяхното качество и безопасност през срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика, като направи писмено изявление до Доставчика, използвайки стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на Zippo.bg платформа и в Приложение No.1 към настоящите общи условия.

(8) Когато доставчикът на Zippo.bg платформа не е предложил сам да вземе стоките, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя до получаване на стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до явно нарушаване на търговския вид на стоката. , като, но не само, разрушима кутия, херметична опаковка и други подобни случаи.В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходите за възстановяване на търговския вид на стоката.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, се счита, че Потребителят е упражнил правото на отказ и по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоките.

Чл. 17(1) Срокът за доставка на стоките се определя за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя през страницата на Доставчика на страницата на Zippo.бг платформа

(2) В случай, че Потребителят и Доставчикът в Zippo.bg платформа не са определили срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя към Доставчика през сайта на Доставчика в Zippo.бг платформаbg

(3) Ако Доставчикът на Zippo.bg платформата не може да изпълни договора поради липсата на поръчаните стоки, тя се задължава да уведоми за това Потребителя и да възстанови заплатените от нея суми.Pen Shop Group Ltd.не гарантира експресната наличност на продуктите в момента на поръчката им.

Чл. 18Доставчикът на Zippo.bg платформа се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Чл. 19.(1) Доставчикът на Zippo.bg платформата може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал.1 не е изрично уговорено между страните при сключване на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20(1) Потребителят трябва да прегледа стоките при доставката и предаването и, ако не отговарят на изискванията, да уведоми незабавно Доставчика на Zippo.бг платформа

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика на Zippo.bg платформа съгласно ал.1 стоките се считат за одобрени като съответстващи на изискванията с изключение на скрити дефекти.

Чл. 21.Доставчикът на Zippo.bg платформа не се ангажира да осигури необходимия сервиз на стоките.

Чл. 22За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 23.(1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се извършва в съответствие с Политиката за поверителност на личните данни, достъп до която можете да намерите тук Политика за поверителност.

(2) Личните данни, въведени от Ползвателите, са обект на защита съгласно Закона за защита на личните данни и ОБЩ регламент 2016/679 и Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, определени в Личните Политика за поверителност на данните.

(3) Ако Потребителят е съгласен с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или да получава достъп до информацията, съхранявана в крайното устройство на Потребителя за целите и условията изчерпателно предвидени в него.Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или да осъществява достъп до информацията, съхранявана в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност.

(4) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на Zippo.bg платформата има право да изпраща електронни съобщения до Потребителя или Ползвателя по всяко време, включително бюлетин или оферти за покупка на стоки, стига Ползвателят или Ползвателят да е регистриран в електронния магазин на Доставчика на Zippo.bg platform

(5) Ползвателят или Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на Zippo.bg платформата има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя или Ползвателя при използване на електронния магазин на Доставчика на Zippo.бг платформаПотребителят има право да възрази срещу съхраняването или достъпа до информацията по ал.3 по начините, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

Чл. 24(1) По всяко време Доставчикът на Zippo.bg platform има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своето потребителско име и парола, Доставчикът на Zippo.bg платформа има право да прилага обявената „Процедура за изгубени или забравени потребителски имена и пароли“, достъпна на: Zippo.bg

ПРОМЕНЯНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 25(1) Тези общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на Zippo.bg платформа, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Доставчикът на Zippo.bg платформа и Потребителят се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изрично уведомяване от Доставчика на Zippo.bg платформа и ако в предоставения му 14-дневен срок Потребителят не заяви, че ги отхвърля; или

B) след публикуването им на уебсайта на Доставчика на Zippo.bg платформа и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното им приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в Zippo.bg platform

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика относно Zippo.bg платформа, във връзка с изменението на настоящите общи условия, ще бъдат изпратени на e-mail адрес, посочен от Потребителя при регистрацията.Потребителят се съгласява, че имейлите, изпратени по силата на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26.Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://Zippo.bg/page/terms-policy заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 27.Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика на Zippo.bg платформа се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
в при обективна невъзможност на една от страните по договора да изпълни задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
при заличаване на регистрацията на Потребителя в Zippo.бг платформаВ този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават валидни и подлежат на изпълнение;
чл. 28.Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Zippo.bg платформа в нарушение на тези общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29.Потребителят се задължава да обезщети и освободи от отговорност доставчиците на Zippo.bg платформа и Доставчика в случай на съдебни претенции и други искове на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички вреди и разходи (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1 ) неизпълнение на някое от задълженията по настоящото, (2) нарушаване на авторски права, производство, излъчване или други права на интелектуална или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на потребителя, за срока и съгласно условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30Доставчикът не носи отговорност при форсмажорни обстоятелства, случайни събития, проблеми с Интернет, технически или други обективни причини, включително разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31.(1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на Zippo.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новини и статии на Zippo.бг платформа

Чл. 32.(1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и това доведе до загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъпа до информация и други подобни последици.

(2) Доставчикът не носи отговорност при сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили в резултат на невярна идентификация на трети лице, което се представя за Потребител, ако обстоятелствата могат да смятат, че това лице е Потребителят.

XIII.ГАРАНЦИЯ

Чл. 33.ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки, които отговарят на договора за продажба

(1) ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки с търговска или производствена гаранция, съгласно договора за продажба, за не по-малко от 2 /две / години, считано от датата на закупуване или доставка (разписка за стоки и разписка ИЛИ дата на товарителницата) .

(2)ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА стокова разписка и касова бележка, доказващи закупуването на продукта и началото на законоустановения гаранционен срок.

(3) Във връзка с чл.47 ал.1 т. 12, напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока със законова гаранция от 2 години съгласно договора за покупко-продажба от разстояние.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетворява искане за разваляне на договор за покупко-продажба и възстановява заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт на същата стока в рамките на гаранционния срок по чл. .115 от ЗЗП

(5) Гаранцията не важи в следните случаи:

- липса на потвърждение за доставка на стоката (копие от стоковата разписка или касовата бележка не е върната на Дружеството);

- Клиентът не е уведомил Дружеството за явни недостатъци на стоките, открити от него при получаването им; уведомлението следва да бъде направено от Клиента в рамките на 2 (два) дни по имейл - на имейл адреса на Дружеството;

- изтичане на законовата гаранция;

- изтичане от търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законовата гаранция;

- механична повреда на стоката, причинена от Клиента;

- използване на продукта при условия, които не съответстват на естествената им среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

- повреда на стоката, причинена от употреба, противоречаща на предназначението и условията за употреба на съответната стока, техническите стандарти за безопасност или от- приложимите закони в Република България - например (примерите не са изчерпателни): щети, причинени от неправилно пране, несъответстващо на инструкциите на етикета на продукта, прекомерно намокряне на продукта /в случай на обувки/, надраскване и/или порязване на продукта, причинено от остри предмети и др.;

- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

- щети и износване, причинени от естеството на употреба на продуктите (драскотини, ожулвания, деформации от употреба, които не могат да бъдат приписани на дефект в материалите)

XIV.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34.- Пен Шоп Груп ЕООД не гарантира наличност на поръчаните продукти към момента на създаване на електронната поръчка.При всеки случай на липса и проблемна доставка на артикул, поръчителят следва да бъде уведомен за това.Може да Ви бъде предложен алтернативен продукт, възможно най-близък до поръчания, или може да бъде предоставена информация за последната дата на доставка.Ако клиентът потвърди промяната, коригираната поръчка се изпраща на адреса, посочен в поръчката.Ако поръчителят одобри предложените промени, поръчката се отменя.​

Чл. 35.(1) Pen Shop Group Ltd.си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка и блокира профилите (и свързаните с тях) на потребители, които счита за некоректни във връзка с изпълнението на предишни поръчки.За такива потребители обикновено се считат потребители, които:
- са направили предишни поръчки, които са били отказани след изпращане/неприети по причини, неуважителни към Пен Шоп Груп ЕООД.
- са отказали да приемат/не са търсили поръчки, които включват персонализиран продукт.Тези продукти се считат за изхабени, защото са направени по поръчка от потребителя.
- са отказали след преглед при получаване на 3 или повече поръчки, съдържащи продукти, в които не са открити несъответствия (Отхвърляне на вече изпратени пратки, поради неуважителни към Пен Шоп Груп ЕООД причини, в резултат на което Пен Шоп Груп ЕООД търпи загуби в в размер на 2 куриерски услуги за всяка отказана пратка).

(2) Ако потребител, считан за некоректен от Пен Шоп Груп ЕООД, желае да направи нова последваща поръчка, тя може да бъде изпълнена само със 100% авансово плащане или с пълно покритие на минали загуби за Пен Шоп Груп ЕООД, причинени от минали изпратени поръчки (възстановяване на стойността на отказан продукт с гравиране или възстановяване на 2 куриерски услуги за отказана поръчка без гравиране)

Чл. 36Този електронен магазин може да съдържа връзки към други сайтове.Pen Shop Group Ltd.не носи отговорност за тяхното съдържание.В съдържанието на електронния магазин, с цел показване на предлаганите продукти, са позиционирани имена, знаци, символи на търговски марки, защитени от Закона за защита на авторското право, които са собственост на техните притежатели.

Чл. 37.(1) Потребителят и Доставчикът на Zippo.bg платформа се задължават взаимно да защитават правата и законните си интереси, както и да пазят своите търговски тайни, станали тяхно притежание в процеса на изпълнение на договора и настоящите общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на срока на договора да не правят публично достояние писмената или устната кореспонденция между тях.Публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или обществени уебсайтове и др.може да се счита за обществено достояние.

Чл. 38.В случай на противоречие между тези общи условия и разпоредби в специален договор между Доставчика на Zippo.bg платформа и Ползвателя, клаузите на специалния договор имат предимство.

Чл. 39.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да доведе до недействителност на целия договор.

Чл. 40За неуредени в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага законодателството на Република България.

Чл. 41.Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Zippo.бг\

Чл. 42Продукти без обявена цена или с цена 0.00 се считат за неналични продукти или продукти, които не са предназначени за продажба.

Приложение №1 - Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора:(попълнете и изпратете само този формуляр ако желаете да се откажете от договора)– То Пен Шоп Груп ЕООД (София 1750, ул. Др.Стоян Чомаков ул4A, sales@Zippo.bg):

– С настоящото уведомявам*, че се отказвам* от сключения от мен/нас* договор за закупуване на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/Получено на*

– Име на потребителя(ите).

– Адрес на потребител/и

– Подпис на потребител(и) (само ако този формуляр е на хартия)

– Дата

---------------------------------------------------- -------

* Ненужното е задраскано.Попълва се необходимото

Приложение №.2 - Информация за упражняване на правото на отказ от договора

Информация за упражняване на правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора дистанционно или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от този договор, без да посочвате причини в рамките на 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни от датата, на която вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, сте завладяли стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на данните за контакт, предоставени на Zippo.bg и на решението Ви да се откажете от договора с недвусмислено заявление (напр.жписмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт Zippo.bg Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим на траен носител (напр.жпо имейл) потвърждение за получаване на отказ.
За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Иск за отказ.
Ако анулирате този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, свързани с метод на доставка, избран от вас, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни информирали за решението си да се оттеглите от този договор.Ще извършим възстановяването на сумата по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай, това възстановяване няма да е безплатно за вас.В случай, че плащането е извършено с банкова карта, възстановяването на суми става само чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в рамките на 1 до 7 работни дни
Имаме право да забавим възстановяването на суми, докато не получим стоките обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщането на стоките.Очаква се разходите да не надвишават приблизителната цена на доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие носите пълната отговорност за всяко намаление на стойността на стоките в резултат на тестването им, различно от необходимото за определяне на тяхното естество, характеристики и правилно функциониране.

Вижте допълнителна потребителска информация в Zippo.bg